اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل ورنال ۳۵

ویژگی های مثبت مدل ورنال ۳۵ برای این کاربری:

  •  تراکم بالا
  •  داشتن حفره زه کش برای قابلیت نفوذ آب به لایه زیرین

ویژگی های منفی مدل رونال ۳۵  برای این کاربری:

  • در مقایسه با برخی از چمن های دیگر تا حدودی مصنوعی تر به نظر می آید.

ارتفاع چمن: ۳۵ میلی متر

الیاف چمن: تخت با آوند مرکزی

پروژه حیاط شخصی زمانی

پروژه چمن مصنوعی حیاط زمانی (الهیه) یکی دیگر از اجراهای کار شده بر روی سیستم خاک می باشد. همانطور که در تصویر مشاهده می فرمایید،چمن مصنوعی در دل فضای سبز طبیعی ترکیب بسیار کاملی را پدید آورده است. در موارد نصب چمن مصنوعی روی بستر خاک، امکان آبیاری فضای سبز وجود دارد. در این صورت می توان از ویژگی های چمن مصنوعی مثل رنگ همیشه سبز، هزینه نگهداری پایین و … بهره برد در حالی که فضای سبز طبیعی بدون هیچ مشکی آبیاری و رسیدگی می شوند.

پروژه چمن مصنوعی حیاط زمانی (الهیه) یکی دیگر از اجراهای کار شده بر روی سیستم خاک می باشد. همانطور که در تصویر مشاهده می فرمایید،چمن مصنوعی در دل فضای سبز طبیعی ترکیب بسیار کاملی را پدید آورده است. در موارد نصب چمن مصنوعی روی بستر خاک، امکان آبیاری فضای سبز وجود دارد. در این صورت